Regulamin

 

REGULAMIN  ZAWARCIA UMOWY

I ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi pośrednictwa w zakupie towarów przez Pośrednika na rzecz Klientów będących konsumentami w rozumieniu art 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

 

 1. Dokonując zakupu za pośrednictwem www.strefafona.pl Klient zawiera z Pośrednikiem umowę pośrednictwa w sprzedaży.

 

 1. Strona internetowa prowadzona przez Pośrednika udostępniona jest dla każdego użytkownika sieci Internet. Warunkiem jej przeglądania jest posiadanie urządzenia końcowego umożliwiającego uzyskanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 

4.Przeglądanie strony internetowej Pośrednika oraz zawieranie umów pośrednictwa w sprzedaży nie wymaga rejestracji, ani założenia konta Klienta.

 1. Co do zasady składanie oświadczeń w procesie zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży, a także w związku z jej zawarciem i wykonywaniem następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji w stosownych formularzach wyświetlanych na stronie internetowej Pośrednika w procesie zawierania umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz adres e-mail Pośrednika wskazany w niniejszym regulaminie i na stronie internetowej Pośrednika. Wyjątek stanowi ewentualne zgłoszenie reklamacyjne, które powinno zostać dokonane w formie pisemnej połączonej z dostarczeniem Pośrednikowi towaru, który podlega reklamacji, celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Dane dotyczące Pośrednika:

a) Pośrednikiem będącym stroną umów pośrednictwa zawieranych przy użyciu strony internetowej strefafona.pl i adresatem wszelkich roszczeń przysługujących Klientom wynikającym z zawarcia umów pośrednictwa jest E-pazaż.eu z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000422789 ;

b) adres Pośrednika wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym brzmi: Walecznych 68/9, 03-926 Warszawa

c) dane adresowe właściwe do kontaktowania się z Pośrednikiem przez Klienta w związki z zawarciem umowy pośrednictwa:

– ul. Walecznych 68/9 Warszawa

– adres e-mail: kontakt@strefafona.pl

– numer telefonu: +48 508-581-988

 

 1. Cena każdego towaru uwidaczniana na stronie internetowej Pośrednika jest podana w wysokości brutto, obejmuje cenę towaru pobieraną przez sprzedawcę, koszty dostarczenia towaru do Klienta oraz koszt wykonania usługi pośrednictwa w sprzedaży.

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży jest posiadanie przez Klienta pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie postanowień regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia informującego o zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.

 

 1. W związku z zawieraną umową pośrednictwa w sprzedaży, złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem przez niego, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania tylko i wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

 1. Mianem złożenia zamówienia określa się czynność polegającą na wybraniu przez Klienta towaru z asortymentu przedstawionego przez Pośrednika na stronie internetowej www.strefafona.pl co do którego wolą Klienta jest, by został mu sprzedany za pośrednictwem Pośrednika oraz na złożeniu przez Klienta oświadczenia woli nabycia tego towaru, i wyrażeniu zgody na uiszczenie płatności w systemie PayU  poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji w stosownych formularzach wyświetlanych w procesie zawierania umowy.

 

 1. Złożenie zamówienia jest jednym z etapów zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży. Zawarcie umowy następuje w momencie uiszczenia przez Klienta płatności na rzecz Pośrednika.

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży jest wyrażenie przez Klienta żądania, by Pośrednik przystąpił do wykonania umowy niezwłocznie. Wyrażenie takiego żądania następuje poprzez zaznaczenie i potwierdzenie odpowiednich opcji uwidacznianych w oknach dialogowych wyświetlanych podczas kolejnych etapów składania zamówienia.

 

 1. Wyrażenie przez Klienta żądania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powoduje, że w przypadku wykonania przez Pośrednika umowy pośrednictwa w sprzedaży przed upływem 14 dni od dnia jej zawarcia, Klient traci uprawnienie do odstąpienia od umowy pośrednictwa w sprzedaży bez podania przyczyn – na zasadzie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).

 

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia bez podania przyczyn od umowy pośrednictwa w sprzedaży, o ile nie została jeszcze wykonana przez Pośrednika – w terminie 14 dni. W takim przypadku Pośrednik zachowuje prawo do wynagrodzenia w stopniu proporcjonalnym do stopnia wykonania usługi.

 

 1. Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki sprzedawcy wynikające z uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

 1. Obowiązki sprzedawcy przejmowane przez Pośrednika, o których mowa w punkcie poprzedzającym, stanowią zobowiązanie do zwrotu Klientowi ceny za towar w przypadku złożenia Pośrednikowi przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta towaru – oraz przesłania tego towaru Pośrednikowi. W takim przypadku koszty powstałe w związku z przesłaniem towaru przez Klienta do Pośrednika, pokrywa Klient.

 

 1. Pośrednik udziela Klientowi gwarancji, że zamówiony towar zostanie mu dostarczony w stanie zgodnym z opisem zamieszczonym na stronie internetowej Pośrednika, nienaruszonym i wolnym od wad. Jako że towary prezentowane na stronie internetowej Pośrednika pochodzą od sprzedawców zagranicznych i zostały wprowadzone do obrotu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w stosunku prawnym nawiązywanym wg postanowień niniejszego regulaminu Pośrednik nie występuje w charakterze sprzedawcy, Pośrednik nie udziela zapewnienia, że do towaru nabytego za jego pośrednictwem będzie dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

 

 1. W związku z zawieraną umową pośrednictwa w sprzedaży, Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru od sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła).

 

 1. Pośrednik nie uiszcza opłat celnych związanych ze sprowadzeniem zamówionego towaru na teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Pośrednik jest zobowiązany przystąpić do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w związku z zawarciem umowy pośrednictwa w sprzedaży w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Dostarczenie towaru nastąpi na adres wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Zważywszy że zamówiony przez Klienta towar będzie pochodził od sprzedawców zagranicznych, czas dostarczenia towaru może wynosić do 45 dni.

 

 1. W przypadku niedostarczenia Klientowi towaru w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, z przyczyn nieleżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa w sprzedaży.

 

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży może zostać złożone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 1. Zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży poprzedza złożenie przez Klienta oświadczeń, że jest osobą pełnoletnią o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i że go akceptuje – poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji w stosownych formularzach wyświetlanych w procesie zawierania umowy oraz następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w procesie zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży, Pośrednik zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych na stronie internetowej Pośrednika.

 

 1. Klient korzystający z witryny internetowej Pośrednika i z usług Pośrednika zobowiązany jest do:

a) korzystania z witryny internetowej Pośrednika w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu;

b) korzystania z witryny internetowej Pośrednika w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;

d) korzystania z witryny internetowej Pośrednika w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz nienaruszający dóbr osobistych innych podmiotów;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na witrynie internetowej Pośrednika jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach witryny internetowej Pośrednika niezamówionej informacji handlowej;

 

 1. Płatność należności wynikających z umowy pośrednictwa w sprzedaży jest uiszczana przez Klienta jako przedpłata, przed przystąpieniem przez Pośrednika do wykonania umowy.

 

 1. W związku z zawarciem umowy pośrednictwa w sprzedaży, Pośrednik wystawia Klientowi fakturę obejmującą wynagrodzenie pośrednika i przesyła ją Klientowi pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta w procesie zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży, na co Klient wyraża zgodę.

 

 1. Po otrzymaniu zamówionego towaru – w terminie czternastu dni – Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży powoduje, że umowę uważa się za niezawartą i Strony umowy są zobowiązane zwrócić sobie wzajemnie to, co od siebie otrzymały – Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymany towar, a sprzedawca otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi towaru, o ile Klient wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedawcę. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów. W związku z zawarciem umowy pośrednictwa w sprzedaży, podmiotem zobowiązującym się spełnić wszelkie roszczenia Klienta ujęte w niniejszym punkcie jest Pośrednik.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej, lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt 6. lit. c. niniejszego regulaminu. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem – decydująca jest data nadania przesyłki.

 

 1. Klient może zwrócić towar przesyłając go Pośrednikowi wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru może nastąpić także w terminie późniejszym, jednak nie później niż czternaście dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

 1. Pośrednik jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi należne płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Pośrednik nie otrzymał zwracanego towaru, może wstrzymać się ze zwrotem Klientowi należnej mu kwoty do dnia otrzymania zwracanego towaru, lub przedstawienia mu dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 

 1. Zwrot płatności należnych Klientowi w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy następuje w ten sam sposób, w jaki Klient dokonał wcześniej wpłaty na rzecz Pośrednika, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie takiego zwrotu w sposób inny, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. W przypadku uzasadnionego stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony towar ma wady, Pośrednik – w zależności od wpływu wad na wartości użytkowe i estetyczne towaru, dostępności towaru i kosztów jego naprawy lub wymiany – zobowiązuje się do jednego z poniższych działań, o którego wyborze decyduje Pośrednik:

a) obniżenia ceny,

b) naprawienia rzeczy,

c) wymiany rzeczy na nową

d) zwrotu zapłaconej ceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar ma wady i zamiaru dochodzenia uprawnień z tytułu udzielonej przez Pośrednika gwarancji, Klient jest zobowiązany dostarczyć Pośrednikowi rzecz, której dotyczy reklamacja wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym zawierającym: dane adresowe Klienta do doręczeń korespondencji prowadzonej w związku z reklamacją – w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dowód zakupienia rzeczy od sprzedawcy, informację o rodzaju wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie Klienta, które z możliwych działań Pośrednika wymienionych w punkcie 35. jest przez Klienta preferowane. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać dokonane w formie pisemnej, na adres wskazany w punkcie 6. lit. c.

 

 1. Pośrednik udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż czternaście dni (decyduje data przesłania odpowiedzi).

 

 1. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Pośrednik pokryje koszty dostarczenia mu wadliwego towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym – o ile zostanie dokonane w najtańszy zwykły sposób – oraz koszty związane ze spełnieniem roszczeń z tytułu gwarancji.

 

 1. Nieudzielenie przez Pośrednika odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne złożone przez Klienta w terminie czternastu dni od dnia otrzymania go przez Pośrednika, jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za uzasadnioną i zobowiązuje Pośrednika do spełnienia jednego z zobowiązań wymienionych w punkcie 35. niniejszego regulaminu.

 

 1. Regulacje zawarte w punktach 35 – 41 niniejszego regulaminu normują odpowiedzialność gwarancyjną Pośrednika. Gwarancja udzielana przez Pośrednika jest ograniczona terytorialnie, tj. do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz czasowo, tj. obowiązuje przez okres jednego roku od dnia dostarczenia towaru Klientowi.

 

 1. Gwarancja udzielana przez Pośrednika nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przy czym Pośrednik nie jest podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi.

 

 1. Zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na:

a) przetwarzanie następujących danych osobowych podanych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy;

b) otrzymywanie informacji handlowych od E-pasaz.eu oraz Sponsorów i Partnerów E-pasaz.eu służących do prowadzenia działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany przeze Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,

c) otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych E-pasaz.eu oraz towarów i usług Sponsorów i Partnerów E-pasaz.eu, a także na używanie przez E-pasaz.eu oraz Sponsorów i Partnerów E-pasaz.eu, względem osoby Klienta telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

d) przekazanie danych osobowych Klienta przez E-pasaz.eu z siedzibą w Warszawie sponsorom i Partnerom E-pasaż.eu w szczególności w celu przetwarzania danych Klienta w celach marketingowych i promocyjnych, w tym za pomocą środków elektronicznych i automatycznych systemów wywołujących.

 

 1. Podanie przez Klienta w procesie zawierania umowy pośrednictwa w sprzedaży jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda wyrażona na ich przetwarzanie może zostać w każdym czasie odwołana.

 

 1. Klient ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez E-pasaż.eu sp. o.o. z siedzibą  w Warszawie (adres zarejestrowania i właściwy do korespondencji: ul. Walecznych 68/9, 03-926 Warszawa), występującą jako administrator danych osobowych oraz przez Sponsorów i Partnerów E-pasaż.eu.

 

 1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późn. zm.) i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.

 

 1. Pośrednik oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Pośrednika, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Pośrednika bądź osób trzecich.

 

 1. Pośrednik nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, dystrybucję, ani żadne inne formy komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika, o których mowa w punkcie 47 i następnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

 

 1. Pośrednik zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 

 1. Do umów zawartych przed ewentualną zmianą regulaminu stosuje się zapisy obowiązujące w dacie zawierania tych umów.

 

 1. O dokonaniu zmian regulaminu Pośrednik zawiadomi w dniu ich wprowadzenia – poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej ujednoliconego tekstu regulaminu.

 

 1. Zmiana regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności podawania tych przyczyn, ani uzasadniania dokonania zmiany.

 

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom na stronie internetowej: http://www.strefafona.pl/regulamin/ nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, mogących powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych za pośrednictwem portalu www.strefafona.pl jest sąd właściwy terytorialnie dla miejsca zamieszkania lub siedziby strony pozwanej.

 

 1. Pośrednik przedstawia poniżej wzory oświadczenia odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia reklamacyjnego:

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

E-pasaż.eu

 

ul Walecznych 68/9

03-926 Warszawa

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

…………………………………………………………..

umowy pośrednictwa w sprzedaży(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

————————————————————————————————————

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

E-pasaż.eu Sp. z o.o.

ul Walecznych 68/9

03-926 Warszawa

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam(y), iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………………..

i odebrany w dniu ………………………………………………………….. towar jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………………………….

 

Preferowanym przeze mnie świadczeniem Pośrednika – w przypadku uznania reklamacji za zasadną – byłoby:

 

 

 

………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

Idź do Strony Głównej